РИМ ПЕРНИК

 


РАКИЛОВСКОТО СЪКРОВИЩЕ

 

През 1999 г. Никола Кючуков търсел по ниските южни склонове на Черна гора хубава крушова фиданка. Когато започнал да копае избрания екземпляр, в корените му намерил керамичен съд с девет медни инструмента. Донесе ги в музея и така се сдобихме с едно от най-големите съкровища от медни брадви тип Плочник от средата на V хил. пр. Хр.

Филип Михайлов

 

НОВИ ДАННИ ЗА НАЙ-РАНИЯ ДОБИВ И ОБРАБОТКА НА МЕД В ДОЛИНАТА НА ГОРНА СТРУМА

 

РЕЗЮМЕ

 

В последните десетина години от долината на Горна Струма станаха известни много нови халколитни медни оръдия. За съжаление повечето находки са следствие на случайността, а не на систематични археологически разкопки. Именно няколко такива случайни находки стоят в основата на това съобщение. Става въпрос за една колективна находка от 9 медни брадви и няколко единични находки на подобни “плоски” брадви и брадви-чукове. Колективната находка (наричана още “депо” или “съкровище”) е колкото уникална, толкова и характерна за времето на късния халколит.

След регистрирането на тези находки долината на Горна Струма се превръща в мястото с най-висока концентрация на брадви-чукове тип Плочник. Този факт, едновременно с данните от химическите и оловно-изотопни анализи на сечива от района налагат корекция на няколко мнения. 1) Картирането на находките показва, че съществуващото мнение относно изоставането на Югозападна България в добива и обработка на мед през късния халколит е резултат от състоянието на проучванията, а не от развитието на ранната металургия в Югоизточна Европа. 2) Данните от археологическите проучвания на халколитните селища при селата Слатино, Дяково и Ваксево, както и химическите и оловно-изотопни анализи на медни изделия опровергават тезата за “снабдяването” на Югозападна България с метал от рудника при Руда глава, Сърбия. 3) Характера и разпространението на находките (около залежи на самородна мед и малахит) и наличните данни за структурата на халколитното общество, предполагат организирането на добив на руда от малки общности използващи локални рудопроявления (такова и вероятно не само то би могло да бъде находището при гр. Бобошево).

 

New Evidence for the Earliest Copper Yielding and Processing in the Upper Struma Valley

(Resume)

 

A large number of new Chalkolithic copper tools have become known in the last 10 years in the Upper Struma valley. Unfortunately many of this finds are due to an accident, rather than to systematical archaeological excavations. Such accidental finds are what this paper is based upon. The central theme is a hoard of 6 copper axe-hammers and 3 wedges. The hoard is a s unique as typical for the late Chalkolithic period.

 

The Upper Struma valley has become the greatest deposit of axe-hammer of the Plochnik type since these finds were recorded. This fact, together with the results of the chemical and lead- isotope analyses tools of this region imposes some changes on several opinions, such as: