Фондове

Отдел „Фондове“ отговаря за правилното съхранение на всички движими културни ценности в музея. Служителите на отдела вписват новопостъпилите предмети в инвентарните книги на музея, организират инвентаризациите на движимите културни ценности, предоставят справки и материали както на уредниците в музея, така и на студенти и изследователи.

Skip to content