Нова и най - нова история на България

Във фондовете на отдел „Нова и най-нова история на България“ се съхраняват над 7 000 движими културни ценности. Те обхващат документи, снимки, предмети от Освобождението до 1989 г. Обособени са различни колекции, свързани с обществено-политическите процеси, военното дело, социално-икономическото развитие, културата и образованието, науката и спорта. Към „Най-нова история на България“ е обособен и снимков фонд, който предоставя богата и разнообразна информация за индустриалното и културното развитие на Перник и региона.

Skip to content